telefon32 381-12-55   e-mailksk@list.pl
 
facebook 
Producenci

MASZ PYTANIE? ZADZWOŃ

 

BIURO   323811235
BIURO KOM.   694143161
SALON  606752305
Regulamin

REGULAMIN PLATFORMY INTERNETOWEJ  SALONU MEBLOWEGO KSK spółka cywilna

 

1. DEFINICJE

2. POSTANOWIENIE OGÓLNE

3. ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

5. DOSTAWA

6. PŁATNOŚĆ

7. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

8. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

9. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

10. DANE OSOBOWE

11. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. DEFINICJE

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

1.1 HASŁO – ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta, ustalany samodzielnie przez Klienta podczas procesu Rejestracji.

1.2 KLIENT – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, a która zamierza zawrzeć lub zawarła Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej.

1.3 PRZEDSIĘBIORCA – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka nie posiadająca osobowości prawnej

1.4 KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.5 KONSUMENT – osoba fizyczna dla której zawarcie Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej nie jest związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

1.6 KONTO (KONTO KLIENTA) – podstrona Sklepu, w ramach której gromadzone są m.in informacje o Zamówieniach Klienta w Sklepie internetowym.

1.7 PRODUKT – rzecz ruchoma dostępna w Sklepie internetowym będąca przedmiotem Umowy sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

1.8 REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu internetowego.

1.9 REJESTRACJA – jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na stronie Sklepu.

1.10 SKLEP INTERNETOWY (SKLEP) – sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem www.ksk-meble.pl za pośrednictwem którego Klient może zawrzeć Umowę sprzedaży lub umowę oświadczenie Usługi elektronicznej.

1.11 SPRZEDAWCA / USŁUGODAWCA –  KSK spółka cywilna Stefania Paśmionka, Katarzyna Jurkiewicz 41-940 Piekary Śląskie ul. Podmiejska 41 NIP4980186150 REGON 278295020 , tel. 32 3811255 +48 694-143-161(opłata jak za połączenie standardowe – wg cennika właściwego operatora) , adres poczty elektronicznej sklep@kskmeble.pl.

Stefania Paśmionka Firma zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), Katarzyna Jurkiewicz Firma zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)

1.12 STRONA– Usługodawca, Sprzedawca ,Klient, Przedsiębiorca

1.13 UMOWA SPRZEDAŻY (UMOWA) – umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu Kodeksu cywilnego zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego.

1.14 USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę za pośrednictwem Sklepu internetowego.

1.15 ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktu i określające istotne jej warunki.

 

 

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

2.1 Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

2.2 Regulamin określa zasady korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego.

2.3 Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), a także reguluje warunki zawierania Umów sprzedaży w Sklepie internetowym.

2.4 Sklep Internetowy prowadzony jest przez:

KSK spółka cywilna Stefania Paśmionka, Katarzyna Jurkiewicz 41-940 Piekary Śląskie ul.Podmiejska 41

NIP 4980186150 REGON 278295020 , tel. 32 3811255 +48 694143161(opłata jak za  połączenie

standardowe – wg cennika właściwego operatora) , adres poczty elektronicznej sklep@kskmeble.pl

2.5 Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego następujące Usługi elektroniczne:

2.6 Konto Klienta w Sklepie internetowym;

2.7 Interaktywny formularz umożliwiający Klientom złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym poprzez  oznaczenie „ ZAMÓW TERAZ”.

2.8 Interaktywny formularz umożliwiający Klientom zadania pytania poprzez  oznaczenie „ZAPYTAJ O PRODUKT”

2.9 Minimalne wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

2.9.1 Komputer z dostępem do Internetu;

2.9.2 Dostęp do poczty elektronicznej.

2.9.3 Zalecana rozdzielczość monitora: 1024x768 pikseli;

2.9.4 Przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą, JavaScript i cookies; Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies; albo Google Chrome w wersji 8 lub nowszej.

2.10 Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

2.11 Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

2.12 Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

2.13 W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów Usługodawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonej Usługi elektronicznej.

2.14 Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać się może z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.

3. ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 

3.1 W ramach Sklepu Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług elektronicznych w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

3.2 Świadczenie przez Usługodawcę Usług elektronicznych jest bezpłatne.

3.3 Warunki zawierania umów o świadczenie Usług elektronicznych:

3.4 Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta w Sklepie internetowym zostaje zawarta w momencie dokonania Rejestracji.

3.5. Do dokonania Rejestracji niezbędne jest podanie w formularzu rejestracyjnym następujących danych przez Klienta: adres e-mail, oraz Hasło.

3.6 Klient powinien zapoznać się i potwierdzić fakt zapoznania się z treścią Regulaminu oznaczając odpowiednie pole formularza rejestracyjnego.

3.7 Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym zostaje zawarta w momencie rozpoczęcia korzystania z powyższej Usługi  oznaczonej „ZAMÓW TERAZ”

3.8 Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta w Sklepie internetowym jest zawierana na czas nieoznaczony.

3.9 Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia.

3.10 Warunki rozwiązywania umów o świadczenie Usług elektronicznych:

3.10.1 Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej zawartą na czas nieoznaczony w każdym czasie i bez wskazania przyczyn, z zachowaniem 14–dniowego terminu wypowiedzenia.

3.10.2 Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej zawartą na czas nieoznaczony w wypadku, gdy Klient obiektywnie rażąco lub uporczywie narusza Regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym. Naruszenie regulaminu musi mieć charakter obiektywny i bezprawny. Wypowiedzenie może być złożone po bezskutecznym co najmniej jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem stosownego terminu. Rozwiązanie umowy następuje w takim wypadku z zachowaniem 14– dniowego okresu wypowiedzenia.

3.10.3 Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi elektronicznej zawartej na czas nieoznaczony przez którąkolwiek ze Stron nie narusza praw lub świadczeń nabytych przez Strony w czasie trwania umowy.

3.10.4 Niezależnie od powyższych postanowień Strony mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia Stron.

 

4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

4.1 Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

4.2 Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła. Ceny Produktów nie zawierają jednak kosztów dostawy, które – jeżeli występują – są wskazywane w trakcie składania Zamówienia oraz dostępne są na stronie Sklepu internetowego w zakładce Koszty dostawy

4.3 Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

4.4 W celu zawarcia Umowy sprzedaży Produktu za pomocą interaktywnego formularza należy wejść na stronę internetową Sklepu internetowego, dokonać wyboru Produktu i złożyć w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty i informacje Zamówienie za pomocą interaktywnego formularza.

4.5 W trakcie składania Zamówienia należy wskazać następujące dane niezbędne do złożenia Zamówienia: imię nazwisko, adres ( ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym, numer telefonu kontaktowego, Produkt, ilość Produktu, miejsce i sposób dostawy Produktu, sposób płatności

4.6 Złożenie Zamówienia za pomocą interaktywnego formularza następuje w momencie kliknięcia w formularzu   „ZAMAWIAM”

4.7 Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie (1) potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego oświadczeniem  (2) Sprzedawca potwierdza otrzymanie  zamówienia   poprzez przesłanie Klientowi stosownej wiadomości na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej (adres e-mail ) Wiadomość zawiera link służący do potwierdzenia zamówienia .Potwierdzenie zamówienia następuje z chwilą otwarcia linku   – w tym momencie zostaje zawarta Umowa sprzedaży

4.8 W trakcie składania Zamówienia za pomocą interaktywnego formularza – do momentu złożenia Zamówienia – Klient ma możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu internetowego.

4.9 Każdy oferowany produkt ze względu na swoje cechy charakterystyczne, ma określoną dostępność, która jest precyzowana przez Sprzedawcę KSK spółka cywilna,  przy każdym oferowanym Produkcie.  Podane przybliżone terminy realizacji są różne dla poszczególnych Produktów, w zależności od utrzymywanych stanów magazynowych, czasu trwania cyklów produkcyjnych oraz logistyki. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do skrócenia lub wydłużenia terminów, realizacji zamówienia z przyczyn od siebie niezależnych. O zmianie terminu realizacji Klient zostanie powiadomiony e-mailem.

4.10 Po dostarczeniu Produktu do magazynu Sprzedawcy , pracownicy Sklepu internetowego poinformują Klienta o przygotowanym do wysyłki lub odbioru własnego Produktu.

4.11 Koszt dostawy Produktu do Klienta, za wyjątkiem, gdy Klient korzysta z opcji bezpłatnej dostawy „Transport gratis”, będzie ustalany indywidualnie z Klientem przed potwierdzeniem Zamówienia.

 

5. DOSTAWA

 

5.1 Sprzedawca dostarczy Produkty zgodnie z wyborem Klienta:

5.1.1 za pośrednictwem przewoźnika wskazanego w trakcie składania Zamówienia; lub

5.1.2 transportem własnym.

5.1.3 Klient może odebrać osobiście, bezpłatnie zamówiony Produkt  z magazynu KSK spółka cywilna pod adresem : 41-940 Piekary Śląskie, ul. Podmiejska 41

5.2 Koszty dostawy zostaną wyraźnie wskazane lub ustalone  podczas procesu składania Zamówienia.

5.3 Meble dostarczane są w paczkach, do samodzielnego montażu.

5.4 Koszt dostawy nie obejmują usługi wniesienia Produktów do mieszkania i ich montażu. Kurierzy  mają obowiązek wnoszenia przesyłek tylko o wadze do 31,5 kg.

5.5 Jeżeli przesyłka dostarczona przez przewoźnika jest naruszona, uszkodzona lub posiada braki ilościowe  Klient jest zobowiązany ją rozpakować w obecności przewoźnika i sprawdzić czy Produkt nie jest uszkodzony. Jeżeli Produkt jest uszkodzony należy spisać bezwzględnie w obecności przewoźnika stosowny PROTOKÓŁ szkody ze zwróceniem szczególnej uwagi na jego treść. Ważne aby nastąpiło to w dniu dostawy. O spisanym protokole proszę niezwłocznie poinformować Sprzedawcę.

5.6 Potwierdzając odbiór Produktu Klient uzyskuje prawo własności . Jednocześnie przechodzi na niego wszelkie ryzyko związane z posiadaniem i użytkowaniem Produktu.

5.7 Podczas odbioru Klient uprawniony jest do sprawdzenia zgodności ilościowej z zamówieniem oraz kontroli czy Produkt nie posiada uszkodzeń mechanicznych , powstałych w czasie transportu. Klient uprawniony jest dokonać kontroli w obecności przewoźnika lub pracownika sklepu.

6. PŁATNOŚĆ

6.1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:

6.1.1 Za pobraniem - przy odbiorze osobistym przesyłki,

6.1.2 Przelewem bankowym (dane rachunku bankowego Sprzedawcy wskazane są na stronie Sklepu oraz w wiadomości e-mail przesłanej do Klienta po złożeniu Zamówienia),

6.1.3 Gotówką - przy odbiorze własnym,

6.1.4 Płatność systemem ratalnym - w całości lub w części ze środków pochodzących z kredytu udzielonego przez Santander Consumer Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul.Strzegomska 42C, zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000040562. Szczegółowe informacje na temat procedury, warunków i wymaganych dokumentów do udzielenia kredytu zwarte są na stronie www.kskmeble.pl/zakupy-na-raty. Płatności w systemie ratalnym udzielane są wyłącznie przy odbiorze osobistym lub przy transporcie własnym KSK.

6.2 Formalności związane z systemem ratalnych załatwiane są w Punkcie obsługi Klienta w siedzibie KSK.

6.3 W wypadku sposobu płatności innego niż płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy sprzedaży, w terminie 7 dni od powiadomienia o przygotowanym do wysyłki lub odbioru produktu.

6.4 Produkt zostanie wysłany do Klienta po dokonaniu zapłaty.

6.5 W przypadku Klientów nie będących jednocześnie Konsumentami, Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości bądź w części.

 

7. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

7.1 Zgodnie  z ustawą z 30 maja 2014r. o prawach konsumenta, Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży na odległość może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od daty dostarczenia towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres: KSK spółka cywilna, 41-940 Piekary Śląskie ul. Podmiejska 41 lub w formie elektronicznej na adres e-mail sklep@kskmeble.pl

7.2 Termin 14 dniowy, w którym Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej,

7.2.1 liczy się od dnia wydania Produktu w przypadku Umowy sprzedaży,

7.2.2 jeżeli Umowa obejmuje wiele Produktów, które dostarczane są osobno, w częściach lub partiami -  od momentu otrzymania przez Klienta ostatniego Produktu,

7.2.3  w przypadku kiedy Produkty dostarczane są regularnie przez określony czas - od momentu posiadania pierwszego z Produktów,

7.2.4  dla pozostałych Umów - od zawarcia Umowy

7.3 W razie odstąpienia od umowy Umowa sprzedaży lub umowa o świadczenie Usługi elektronicznej jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych - jeżeli Klient został poinformowany przez Sprzedawcę o prawie odstąpienia od umowy, natomiast jeżeli Sprzedawca nie poinformował Klienta o prawie odstąpienia od umowy to prawo wygasa po upływie 12 miesięcy od dnia upływu terminu, o którym mowa powyżej.  

7.4 Sprzedawca ma obowiązek nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania od Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez Niego płatności , wraz z kosztami dostawy Produktu ( z wyjątkiem kosztów, które wynikają z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy  - który jest dostępny w Sklepie Internetowy ) Jeżeli Sprzedawca nie odbiera osobiście Produktu od Konsumenta to może on wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili :

7.4.1 otrzymania produktu

7.4.2 dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania

W zależności, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7.5 Sprzedawca dokona zwrotu płatności  na wskazany przez Konsumenta numer rachunku bankowego lub w inny wskazany przez Konsumenta sposób.

7.6 Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

7.7 Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach:

(1)  świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, (2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, (3) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, (4) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia, (5) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarci opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, (6) w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami, (7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli, (8) w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji, jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów, (9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, (10) dostarczanie dzienników, periodyków, lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę, (11) zawartej w drodze aukcji publicznej, (12) świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi, lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usług, (13) dostarczanie treści cyfrowych, które są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

7.8 W przypadku zwrotu Produktu, należy Produkt  odesłać do sklepu z zachowaniem następujących warunków    :

7.8.1.  Produkt  zwracany powinien być odpowiednio zabezpieczony by zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie,

7.8.2   Powinien być odesłany w oryginalnym opakowaniu wraz ze wszystkimi elementami oryginalnej zawartości,  

7.8.3   Do zwróconego Produktu  Klient jest zobowiązany dołączyć oryginał dokumentu zakupu (faktura  lub paragon) oraz instrukcję wraz z kartą gwarancyjną.

7.8.4  Konsument odpowiada  za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

7.9   Przesyłki ze zwrotami wysyłane na koszt Sprzedawcy nie będą przyjmowane.

7.10 Od 01.01.2021 Przedsiębiorca, który posiada uprawnienia Konsumenta może odstąpić od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny, stosując się do takich samych procedur.

 

8. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 

8.1 Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży

8.1.1 Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży w zakresie określonym w szczególności ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

8.1.2 Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży można składać pisemnie na adres 41-940 Piekary Śląskie ul. Podmiejska 41 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@kskmeble.pl

8.1.3 Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź Sprzedawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny podany przez Klienta

8.1.4 Sprzedawca informuje, że w przypadku Produktów objętych także gwarancją uprawnienia z tego tytułu należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej. Gwarancja na sprzedany Produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Klienta z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy za niezgodność Produktu z Umową sprzedaży w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

8.2 Reklamacje związane ze świadczeniem Usługi elektronicznej oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu internetowego

8.2.1 Reklamacje związane ze świadczeniem Usług elektronicznych oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu internetowego można zgłaszać pisemnie na adres 41-940 Piekary Śląskie ul. Podmiejska 41 lub z za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@kskmeble.pl

8.2.2 Zaleca się podanie w treści reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

8.2.3 Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Usługodawcę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

8.2.4 Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Klienta podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Klienta sposób.

8.3.1 Reklamacje uszkodzeń mechanicznych, które powstały podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie w przypadku sporządzenia "Protokołu szkody" podpisanego przez Kupującego z dostawcą dostarczającego meble.

8.3.2 Reklamacje dotyczące luster oraz szkieł rozpatrywane będą po przedstawieniu "Protokołu szkody", spisanego z przewoźnikiem. Szkło należy sprawdzić podczas odbioru w obecności kuriera. W razie braku protokołu, reklamacje na szkło oraz lustra będą realizowane odpłatnie.

8.3.3 Nie spisanie przez Kupującego i dostawcę "Protokołu szkody" jest traktowane, iż w momencie dostarczenia towar nie posiadał żadnych widocznych wad mechanicznych. W związku z tym odpowiedzialność Sprzedającego za tego rodzaju wady jest wyłączona, natomiast Kupujący traci prawo do reklamowania ich.

8.4 Do rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dołączenie dowodu zakupu, gwarancji - jeżeli była dołączona oraz "Protokołu szkody" jeżeli towar został uszkodzony podczas transportu.

8.5  Reklamacja zostanie uznana w przypadku przestrzegania ogólnych zasad użytkowania oraz konserwacji towaru,

8.6 Różnice w kolorystyczne nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru. 

9. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

9.1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości i skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów :

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php

http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

9.2. Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń :

9.2.1. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu, który wynikł z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji oraz działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz. U. 2001, nr 113 poz. 1214).

9.2.2. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą. 

Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

9.2.3. Klient może uzyskać pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawcą, korzystając także z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są drogą mailową przez Konsumenckie Centrum E-porad pod adresem porady@dlakonsumentow.pl jak również przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707.

 

10. DANE OSOBOWE

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych są Współwłaściciele KSK spółka cywilna Stefania Paśmionka, Katarzyna Jurkiewicz z  siedzibą w Piekarach Śląskich przy ul. Podmiejskiej 41, zwany dalej Administratorem, który prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia, reklamacji, dostawy oraz w celach informacyjnych  na podstawie art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 2 lat  .
 4. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane innym odbiorcom w celu realizacji procesu reklamacji, transportu w celu ustalenia warunków usługi.
 5. Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do:
 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia sprzeciwu,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.

 

 11. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

11.1 Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od mowy sprzedaży zawartej z Przedsiębiorcą w terminie 14 dni od jej zawarcia. Odstąpienia to może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Przedsiębiorcy żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

11.2 Sprzedawca ma prawo ograniczyć w stosunku do Przedsiębiorców dostępne sposoby płatności, w tym również dokonania przedpłaty w całości lub części i to niezależne od wybranego przez Przedsiębiorcę sposobu płatności.

11.3 Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi, wszystkie korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia przechodzą na Przedsiębiorcę.

Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek czy uszkodzenie Produktu, które powstało od momentu przyjęcia Produktu do przewozu aż do wydania go Klientowi, oraz za opóźnienie w przewozie

11.4 W przypadku, kiedy Produkt jest wysłany do Klienta za pośrednictwem przewoźnika, Przedsiębiorca jest zobowiązany zbadać przesyłkę w czesie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

 

12.  POSTANOWIENIE KOŃCOWE

12.1  Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

12.2   W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w tym Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną  przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.); Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

12.2.1  Wybór prawa polskiego nie pozbawia konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa jakie byłoby właściwe w braku wyboru, tj. prawa państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu, a przedsiębiorca (1) wykonuje swoją działalność gospodarczą lub zawodową w państwie w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu; lub (2) w jakikolwiek sposób kieruje taką działalność do tego państwa lub do kilku państw z tym państwem włącznie; a umowa wchodzi w zakres tej   działalności.

12.3  Usługodawca zastrzega sobie prawo dozmiany niniejszego Regulaminu ze względu na   następujące ważne przyczyny: zmiany sposobów płatności oraz dostaw, zmiany zakresu odpłatności lub form świadczonych Usług Elektronicznych, zmiana adresu Sprzedawcy - w zakresie  jakim te zmiany wpływają na realizacje postanowień niniejszego Regulaminu.Zmieniony Regulamin wiąże Klientów jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego (tj.Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach) i Klient nie wypowiedział umowy o charakterze  ciągłym w   terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw lub   świadczeń nabytych Klientów, w szczególności nie będą miały wpływu na złożone lub realizowane Zamówienia i zawarte Umowy sprzedaży, które realizowane będą na zasadach dotychczasowych. W wypadku, gdyby  zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Konsument ma prawo odstąpienia od umowy.

12.4   Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza  zamieszczonego na stronie głównej Sklepu internetowego oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. Regulamin Sklepu internetowego jest dostępny pod adresem: www.ksk-meble.pl/pl/i/Regulamin/2 oraz jest dostarczany nieodpłatnie Klientowi (drogą elektroniczną)  na każde jego żądanie.   

12.5  Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy sprzedaży i   umowy o świadczenie Usługi elektronicznej następuje poprzez (1) udostępnienie Regulaminu na stronach wskazanych w pkt. 11.4 oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, a w przypadku Umowy sprzedaży także przez (3) dołączanie do przesyłek dowodu zakupu, specyfikacji Zamówienia i pisemnego potwierdzenia informacji zgodnie z przepisami dotyczącymi umów zawieranych na odległość.

12.6  Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, Sprzedawcą a Klientem, który jest jednocześnie Konsumentem zostają poddane właściwym sądom powszechnym. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, Sprzedawcą a Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy lub Sprzedawcy.

 

 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl